Privacybeleid

Je privacy is belangrijk voor ons. Het is het beleid van Prime Insights om uw privacy te respecteren met betrekking tot alle informatie die wij van u verzamelen via onze website, https://www.primeinsights.com en andere sites die wij bezitten en beheren.

Laatste bijwerking: 6 mei 2022

1. Informatie die we verzamelen

Loggegevens

Wanneer je onze website bezoekt, kunnen onze servers automatisch de standaardgegevens van je webbrowser registreren. Het kan het Internet Protocol (IP) adres van je computer bevatten, je browsertype en -versie, de pagina's die je bezoekt, de tijd en datum van je bezoek, de tijd die je op elke pagina doorbrengt, en andere details.

Apparaatgegevens

We kunnen ook gegevens verzamelen over het apparaat dat je gebruikt om toegang te krijgen tot onze website. Deze gegevens kunnen bestaan uit het apparaattype, het besturingssysteem, unieke apparaatidentificaties, apparaatinstellingen en geolocatiegegevens. Wat we verzamelen kan afhangen van de individuele instellingen van je apparaat en software. We raden je aan het beleid van je apparaatfabrikant of softwareleverancier te controleren om te weten te komen welke informatie zij aan ons beschikbaar stellen.

Persoonlijke informatie

We kunnen om persoonlijke informatie vragen, zoals je:

 • E-Mail

Om je aan de juiste enquêtes te koppelen, kunnen we aanvullende informatie van je verzamelen, waaronder demografische informatie zoals postcode, geslacht, burgerlijke staat, opleiding, informatie over werk, en niet-persoonlijk identificeerbare informatie over leden van het huishouden, inkomen van het huishouden, leeftijd, enz.

2. Rechtsgronden voor verwerking

Wij zullen je persoonlijke gegevens rechtmatig, eerlijk en transparant verwerken. We verzamelen en verwerken alleen informatie over jou als we daar een wettelijke basis voor hebben.

Deze wettelijke grondslagen zijn afhankelijk van de diensten die je gebruikt en hoe je ze gebruikt, wat betekent dat we je gegevens alleen verzamelen en gebruiken wanneer:

 • het is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract waarbij jij partij bent of om op jouw verzoek stappen te ondernemen voor het aangaan van zo'n contract (bijvoorbeeld wanneer we een dienst leveren die jij bij ons aanvraagt);
 • het voldoet aan een legitiem belang (dat niet zwaarder weegt dan jouw gegevensbeschermingsbelangen), zoals voor onderzoek en ontwikkeling, om onze diensten op de markt te brengen en te promoten, en om onze wettelijke rechten en belangen te beschermen;
 • je ons toestemming geeft om dit voor een specifiek doel te doen (je geeft er bijvoorbeeld toestemming voor dat wij je onze nieuwsbrief sturen); of
 • we je gegevens moeten verwerken om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

Als je toestaat dat wij informatie over jou voor een bepaald doel gebruiken, heb je het recht om op elk moment van gedachten te veranderen (maar dit heeft geen invloed op de verwerking die al heeft plaatsgevonden).

We bewaren persoonlijke informatie niet langer dan nodig is. Terwijl wij deze informatie bewaren, zullen wij deze met commercieel aanvaardbare middelen beschermen om verlies en diefstal, alsmede onbevoegde toegang, openbaarmaking, kopiëren, gebruik of wijziging te voorkomen. Dit gezegd zijnde, adviseren wij dat geen enkele methode van elektronische transmissie of opslag 100% veilig is en kunnen wij geen absolute gegevensbeveiliging garanderen. Indien nodig kunnen wij uw persoonsgegevens bewaren om te voldoen aan een wettelijke verplichting of om uw vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen.

3. Rechtsgronden voor verwerking

We kunnen informatie verzamelen, bewaren, gebruiken en openbaar maken voor de volgende doeleinden en persoonlijke informatie zal niet verder worden verwerkt op een manier die onverenigbaar is met deze doeleinden:

 • om u te koppelen aan enquêtes op basis van uw demografische gegevens en de criteria voor het richten van de enquêtes
 • om je in staat te stellen je ervaring op onze website aan te passen of te personaliseren;
 • om je in staat te stellen onze website, bijbehorende applicaties en bijbehorende platforms voor sociale media te openen en te gebruiken;
 • om contact met je op te nemen en met je te communiceren;
 • voor interne registratie en administratieve doeleinden;
 • voor analyse, marktonderzoek en bedrijfsontwikkeling, onder meer om onze website, bijbehorende toepassingen en bijbehorende sociale mediaplatforms te exploiteren en te verbeteren;
 • voor reclame en marketing, inclusief om je promotionele informatie te sturen over onze producten en diensten en informatie over derden die volgens ons voor jou interessant kunnen zijn;
 • om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen en eventuele geschillen op te lossen; en

4. Openbaarmaking van persoonlijke informatie aan derden

We kunnen persoonlijke informatie bekendmaken aan:

 • externe dienstverleners om hen in staat te stellen hun diensten te verlenen, waaronder (zonder beperking) IT-dienstverleners, aanbieders van gegevensopslag, hosting en servers, advertentienetwerken, analytics, error loggers, incassobureaus, aanbieders van onderhoud of probleemoplossing, marketing- of reclameproviders, professionele adviseurs en exploitanten van betalingssystemen;
 • onze werknemers, contractanten en/of verwante entiteiten;
 • sponsors of promotors van door ons georganiseerde wedstrijden; en
 • derden, waaronder agenten of onderaannemers, die ons helpen bij het verstrekken van informatie, producten, diensten of direct marketing aan jou.

5. Internationale doorgifte van persoonsgegevens

De persoonlijke informatie die wij verzamelen wordt opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten, of waar wij of onze partners, gelieerde bedrijven en externe leveranciers faciliteiten hebben. Door ons je persoonlijke gegevens te verstrekken, stem je in met de bekendmaking aan deze overzeese derden.

Wij zullen ervoor zorgen dat elke overdracht van persoonlijke informatie van landen in de Europese Economische Ruimte (EER) naar landen buiten de EER wordt beschermd door passende waarborgen, bijvoorbeeld door het gebruik van standaardclausules voor gegevensbescherming die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd, of het gebruik van bindende bedrijfsregels of andere wettelijk aanvaarde middelen.

Wanneer we persoonlijke informatie van een niet-EER land naar een ander land overdragen, erken je dat derden in andere rechtsgebieden mogelijk niet onderworpen zijn aan soortgelijke wetten inzake gegevensbescherming als die in ons rechtsgebied. Er zijn risico's als een dergelijke derde partij een handeling of praktijk verricht die in strijd is met de privacywetgeving in ons rechtsgebied en dit kan betekenen dat je geen verhaal kunt halen onder de privacywetgeving van ons rechtsgebied.

6. Je rechten en controle over je persoonlijke gegevens

Keuze en toestemming:

Door persoonsgegevens aan ons te verstrekken, stemt u ermee in dat wij uw persoonsgegevens verzamelen, bewaren, gebruiken en openbaar maken in overeenstemming met dit privacybeleid. Als je jonger bent dan 16 jaar, moet je de toestemming van je ouders of wettelijke voogd hebben om de website te bezoeken en te gebruiken en zij (je ouders of voogd) hebben ermee ingestemd dat je ons je persoonlijke gegevens verstrekt. Je hoeft geen persoonlijke informatie aan ons te verstrekken, maar als je dat niet doet, kan dat gevolgen hebben voor je gebruik van deze website of de producten en/of diensten die erop of erlangs worden aangeboden.

Informatie van derden:

Als we persoonlijke informatie over je ontvangen van een derde partij, zullen we die beschermen zoals uiteengezet in dit privacybeleid. Als je een derde bent die persoonlijke informatie over iemand anders verstrekt, verklaar en garandeer je dat je de toestemming van die persoon hebt om de persoonlijke informatie aan ons te verstrekken.

Beperken:

Je kunt ervoor kiezen het verzamelen of gebruik van je persoonlijke gegevens te beperken. Als je eerder hebt ingestemd met het gebruik van je persoonlijke gegevens voor direct marketing doeleinden, kun je op elk moment van gedachten veranderen door contact met ons op te nemen via onderstaande gegevens. Als je ons vraagt om de manier waarop we je persoonlijke gegevens verwerken te beperken, zullen we je laten weten hoe de beperking je gebruik van onze website of producten en diensten beïnvloedt.

Toegang en overdraagbaarheid van gegevens:

Je kunt details opvragen over de persoonlijke informatie die we over je bewaren. Je kunt een kopie aanvragen van de persoonlijke gegevens die wij over je bewaren. Waar mogelijk zullen we deze informatie verstrekken in CSV-formaat of een ander gemakkelijk leesbaar machineformaat. Je kunt ons te allen tijde verzoeken de persoonlijke informatie die wij over je hebben te wissen. Je kunt ook verzoeken dat we deze persoonlijke informatie aan een andere derde partij overdragen.

Correctie:

Als u van mening bent dat de informatie die wij over u hebben onjuist, verouderd, onvolledig, irrelevant of misleidend is, neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens. Wij zullen redelijke stappen ondernemen om alle informatie die onjuist, onvolledig, misleidend of verouderd blijkt te zijn, te corrigeren.

Kennisgeving van datalekken:

Wij zullen de wetten naleven die op ons van toepassing zijn met betrekking tot elke inbreuk op gegevens.

Klachten:

Als je van mening bent dat wij een relevante wet inzake gegevensbescherming hebben overtreden en een klacht wilt indienen, neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens en geef ons alle details over de vermeende overtreding. We zullen je klacht onmiddellijk onderzoeken en je schriftelijk antwoorden met het resultaat van ons onderzoek en de stappen die we zullen nemen om je klacht te behandelen. Je hebt ook het recht om met betrekking tot je klacht contact op te nemen met een regelgevende instantie of gegevensbeschermingsautoriteit.

Uitschrijven:

Om je uit te schrijven uit onze e-maildatabase of je af te melden voor communicatie (inclusief marketingcommunicatie), kun je contact met ons opnemen via onderstaande gegevens of je afmelden via de afmeldmogelijkheden die in de communicatie zijn opgenomen.

7. Cookies

We gebruiken "cookies" om informatie over jou en je activiteiten op onze site te verzamelen. Een cookie is een klein stukje informatie dat onze website op je computer opslaat en bij elk bezoek opent, zodat we kunnen begrijpen hoe je onze site gebruikt. Dit helpt ons je inhoud aan te bieden op basis van voorkeuren die je hebt opgegeven. Zie ons Cookiebeleid voor meer informatie.

8. Bedrijfsoverdrachten

Als wij of onze activa worden overgenomen, of in het onwaarschijnlijke geval dat wij failliet gaan of failliet gaan, zouden wij gegevens opnemen onder de activa die worden overgedragen aan partijen die ons overnemen. Je erkent dat dergelijke overdrachten kunnen plaatsvinden, en dat partijen die ons overnemen je persoonlijke informatie kunnen blijven gebruiken in overeenstemming met dit beleid.

9. GDPR Privacy

Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens onder GDPR

Wij kunnen Persoonsgegevens verwerken onder de volgende voorwaarden:

 • Toestemming: Je hebt toestemming gegeven voor de verwerking van Persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.
 • Uitvoering van een overeenkomst: Verstrekking van Persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met U en/of voor precontractuele verplichtingen daarvan.
 • Wettelijke verplichtingen: Het verwerken van Persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan het Bedrijf is onderworpen.
 • Vitale belangen: De verwerking van Persoonsgegevens is noodzakelijk om Uw vitale belangen of die van een andere natuurlijke persoon te beschermen.
 • Openbare belangen: De verwerking van Persoonsgegevens houdt verband met een taak die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of bij de uitoefening van het openbaar gezag dat aan het Bedrijf is opgedragen.
 • Gerechtvaardigde belangen: Het verwerken van Persoonsgegevens is noodzakelijk met het oog op de legitieme belangen die het Bedrijf nastreeft.

In elk geval zal het Bedrijf graag helpen bij het verduidelijken van de specifieke rechtsgrondslag die van toepassing is op de verwerking, en in het bijzonder of de verstrekking van Persoonsgegevens een wettelijke of contractuele vereiste is, of een vereiste die noodzakelijk is om een contract aan te gaan.

Je rechten volgens de GDPR

Het Bedrijf verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid van Uw Persoonsgegevens te respecteren en te garanderen dat U Uw rechten kunt uitoefenen.

U hebt het recht onder dit Privacybeleid, en bij wet als U zich binnen de EU bevindt, om:

 • Toegang vragen tot Uw Persoonsgegevens. Het recht om de informatie die wij over jou hebben in te zien, bij te werken of te verwijderen. Wanneer dat mogelijk is, kunt U Uw Persoonsgegevens rechtstreeks in Uw accountinstellingen openen, bijwerken of laten verwijderen. Als U deze handelingen niet zelf kunt uitvoeren, neem dan contact met ons op om U te helpen. Hierdoor kunt U ook een kopie ontvangen van de Persoonsgegevens die wij over U bewaren.
 • Verzoek om correctie van de Persoonsgegevens die wij over U bewaren. Je hebt het recht om onvolledige of onnauwkeurige informatie die wij over je hebben te laten corrigeren.
 • Bezwaar maken tegen de verwerking van Uw Persoonsgegevens. Dit recht bestaat wanneer Wij ons beroepen op een legitiem belang als rechtsgrondslag voor Onze verwerking en er iets aan Uw bijzondere situatie is, waardoor U bezwaar wilt maken tegen onze verwerking van Uw Persoonsgegevens op deze grond. Je hebt ook het recht om bezwaar te maken wanneer Wij Jouw Persoonsgegevens verwerken voor direct marketing doeleinden.
 • Verzoek om verwijdering van Uw Persoonsgegevens. Je hebt het recht ons te vragen Persoonsgegevens te wissen of te verwijderen wanneer er voor ons geen goede reden is om ze te blijven verwerken.
 • Verzoek om overdracht van Uw Persoonsgegevens. Wij verstrekken aan U, of aan een door U gekozen derde partij, Uw Persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt, machinaal leesbaar formaat. Merk op dat dit recht alleen van toepassing is op geautomatiseerde informatie waarvoor U ons aanvankelijk toestemming hebt gegeven deze te gebruiken of wanneer Wij de informatie hebben gebruikt om een contract met U uit te voeren.
 • Uw toestemming intrekken. U heeft het recht Uw toestemming voor het gebruik van Uw Persoonsgegevens in te trekken. Als U Uw toestemming intrekt, kunnen wij U mogelijk geen toegang verlenen tot bepaalde specifieke functionaliteiten van de Dienst.

Uitoefening van uw GDPR-rechten inzake gegevensbescherming

U kunt Uw recht op toegang, rectificatie, annulering en verzet uitoefenen door contact met ons op te nemen. Houd er rekening mee dat wij U kunnen vragen Uw identiteit te verifiëren voordat wij op dergelijke verzoeken reageren. Als U een verzoek indient, zullen Wij ons best doen U zo snel mogelijk te antwoorden.

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij een Gegevensbeschermingsautoriteit over Onze verzameling en gebruik van Jouw Persoonsgegevens. Voor meer informatie, als U zich in de Europese Economische Ruimte (EER) bevindt, kunt U contact opnemen met Uw plaatselijke gegevensbeschermingsautoriteit in de EER.

10. CCPA Privacy

Uw rechten onder de CCPA

Volgens dit Privacybeleid, en volgens de wet als U een inwoner van Californië bent, heeft U de volgende rechten:

 • Het recht op kennisgeving. Je moet naar behoren worden geïnformeerd welke categorieën Persoonsgegevens worden verzameld en voor welke doeleinden de Persoonsgegevens worden gebruikt.
 • Het recht op toegang / het recht om te verzoeken. De CCPA staat U toe bij het Bedrijf informatie op te vragen en te verkrijgen over de bekendmaking van Uw Persoonsgegevens die in de afgelopen 12 maanden door het Bedrijf of zijn dochterondernemingen zijn verzameld aan een derde partij voor direct marketing doeleinden van die derde partij.
 • Het recht om nee te zeggen tegen de verkoop van Persoonsgegevens. U heeft ook het recht het Bedrijf te vragen Uw Persoonsgegevens niet aan derden te verkopen. Je kunt een dergelijk verzoek indienen door onze "Verkoop mijn persoonlijke gegevens niet" sectie of webpagina te bezoeken.
 • Het recht op informatie over Uw Persoonsgegevens. Je hebt het recht om bij het Bedrijf informatie te vragen en te verkrijgen over de openbaarmaking van het volgende:
        - De categorieën Persoonsgegevens die worden verzameld.
        - De bronnen waaruit de Persoonsgegevens zijn verzameld
        - Het zakelijke of commerciële doel voor het verzamelen of verkopen van de Persoonsgegevens
        - Categorieën van derden met wie Wij Persoonsgegevens delen
        - De specifieke Persoonsgegevens die wij over U hebben verzameld
 • Het recht om Persoonsgegevens te wissen. Je hebt ook het recht om de verwijdering te vragen van je Persoonsgegevens die in de afgelopen 12 maanden zijn verzameld.
 • Het recht om niet gediscrimineerd te worden. Je hebt het recht om niet gediscrimineerd te worden voor het uitoefenen van je consumentenrechten, onder andere door:
        - Het weigeren van goederen of diensten aan U
        - Verschillende prijzen of tarieven aanrekenen voor goederen of diensten, inclusief het gebruik van kortingen of andere voordelen of het opleggen van boetes
        - Het leveren van een ander niveau of kwaliteit van goederen of diensten aan U
        - Suggereren dat U een andere prijs of tarief voor goederen of diensten of een ander niveau of kwaliteit van goederen of diensten zult ontvangen.

Je rechten op gegevensbescherming van de CCPA uitoefenen

Om Uw rechten onder de CCPA uit te oefenen, en als U een inwoner van Californië bent, kunt U ons e-mailen of bellen of onze "Verkoop mijn persoonlijke gegevens niet" sectie of webpagina bezoeken.

Het Bedrijf zal de vereiste informatie kosteloos bekendmaken en leveren binnen 45 dagen na ontvangst van Uw verifieerbare verzoek.De termijn om de vereiste informatie te verstrekken kan eenmaal met 45 dagen worden verlengd indien dit redelijkerwijs noodzakelijk is en met voorafgaande kennisgeving.

11. VCDPA-privacy

Informatie voor consumenten in Virginia

Dit deel van het document integreert met en vult de informatie in de rest van het privacybeleid aan en wordt verstrekt door de beheerder van deze Applicatie en, indien van toepassing, haar moederbedrijven, dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen (in dit deel gezamenlijk aangeduid als "wij", "ons", "onze").

De bepalingen in dit deel zijn van toepassing op alle Gebruikers (Gebruikers worden hierna kortweg aangeduid als "jij", "jouw", "jouw"), die consumenten zijn die woonachtig zijn in het Gemenebest Virginia, volgens de "Virginia Consumer Data Protection Act" (de "VCDPA"), en voor dergelijke consumenten hebben deze bepalingen voorrang op alle andere mogelijk afwijkende of tegenstrijdige bepalingen in het privacybeleid.

In dit deel van het document wordt de term "persoonsgegevens" gebruikt zoals gedefinieerd in de VCDPA.

Categorieën verwerkte persoonsgegevens

In dit deel geven we een overzicht van de categorieën persoonsgegevens die we hebben verwerkt en de doeleinden daarvan. Je kunt over deze activiteiten in detail lezen in het gedeelte "Gedetailleerde informatie over de verwerking van Persoonsgegevens" in dit document.

Categorieën van persoonsgegevens die we verzamelen

Wij hebben de volgende categorieën persoonsgegevens verzameld: E-mail

Wij zullen geen aanvullende categorieën van persoonsgegevens verzamelen zonder je daarvan in kennis te stellen.

Waarom wij uw persoonsgegevens verwerken

Om erachter te komen waarom wij je persoonsgegevens verwerken, kun je de hoofdstukken "Gedetailleerde informatie over de verwerking van persoonsgegevens" en "De doeleinden van de verwerking" in dit document lezen.

Zonder jouw toestemming verwerken we je gegevens niet voor onverwachte doeleinden, of voor doeleinden die niet verenigbaar zijn met de oorspronkelijk bekendgemaakte doeleinden.

Je kunt deze toestemming te allen tijde vrijelijk geven, weigeren of intrekken via de contactgegevens in dit document.

Hoe we de gegevens die we verzamelen gebruiken: delen van je persoonlijke gegevens met derden

Wij delen of verstrekken je persoonlijke gegevens niet aan derden.

Voor onze doeleinden betekent het woord "derde" "een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of instantie anders dan de consument, de verwerkingsverantwoordelijke, de verwerker, of een aan de verwerker of de verwerkingsverantwoordelijke gelieerde onderneming", zoals gedefinieerd in de VCDPA.

Verkoop van je persoonlijke gegevens

Wij verkopen je persoonlijke gegevens niet. Mochten we daartoe besluiten, dan zullen we je vooraf informeren en je het recht geven om af te zien van een dergelijke verkoop.

Verwerking van je persoonsgegevens voor gerichte reclame

Wij verwerken je persoonsgegevens niet voor gerichte reclame. Als we besluiten dat te doen, zullen we je van tevoren informeren en je het recht geven om af te zien van de verwerking van je persoonsgegevens voor gerichte reclame.

Je privacyrechten volgens de Virginia Consumer Data Protection Act en hoe je die kunt uitoefenen

U kunt bepaalde rechten uitoefenen met betrekking tot uw door ons verwerkte gegevens. In het bijzonder heb je het recht om het volgende te doen:

 • toegang tot persoonsgegevens: het recht om te weten. Je hebt het recht om ons te vragen te bevestigen of we je persoonsgegevens al dan niet verwerken. Je hebt ook het recht op toegang tot deze persoonsgegevens.
 • onjuiste persoonsgegevens te corrigeren. Je hebt het recht om ons te verzoeken onjuiste persoonsgegevens die wij over je bewaren te corrigeren, rekening houdend met de aard van de persoonsgegevens en de doeleinden van de verwerking van de persoonsgegevens.
 • verzoeken om verwijdering van je persoonsgegevens. Je hebt het recht om ons te verzoeken je persoonlijke gegevens te wissen.
 • een kopie van je persoonlijke gegevens te verkrijgen. Wij zullen uw persoonsgegevens verstrekken in een draagbaar en bruikbaar formaat waarmee u de gegevens gemakkelijk kunt overdragen aan een andere entiteit - mits dit technisch haalbaar is.
 • zich af te melden voor de verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op gerichte reclame, de verkoop van persoonsgegevens of profilering ter bevordering van beslissingen die wettelijke of soortgelijke significante gevolgen voor u hebben.
 • non-discriminatie. We zullen je niet discrimineren omdat je je rechten onder de VCDPA uitoefent. Dit betekent dat we onder andere geen goederen of diensten zullen weigeren, je een andere prijs in rekening zullen brengen, of een ander niveau of kwaliteit van goederen of diensten zullen leveren alleen omdat je je privacyrechten als consument hebt uitgeoefend. Als je echter weigert je persoonlijke gegevens aan ons te verstrekken of ons vraagt je persoonlijke gegevens te wissen of te stoppen met de verkoop ervan, en die persoonlijke gegevens of verkoop is voor ons noodzakelijk om je goederen of diensten te leveren, dan is het mogelijk dat we die transactie niet kunnen voltooien. Voor zover wettelijk toegestaan kunnen we je een andere prijs, tarief, niveau, kwaliteit of selectie van goederen of diensten aanbieden, inclusief het aanbieden van goederen of diensten zonder kosten, als je gebruik hebt gemaakt van je recht op opt-out, of als ons aanbod verband houdt met je vrijwillige deelname aan een bonafide loyaliteits-, belonings-, premiumfuncties-, kortingen- of clubkaartprogramma.

Hoe je je rechten kunt uitoefenen

Om de hierboven beschreven rechten uit te oefenen, moet je je verzoek bij ons indienen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens in dit document.

Om op je verzoek te kunnen reageren, moeten we weten wie je bent.

Wij zullen niet ingaan op een verzoek als wij uw identiteit niet met commercieel redelijke inspanningen kunnen verifiëren en dus niet kunnen bevestigen dat de persoonsgegevens in ons bezit daadwerkelijk op u betrekking hebben. In dergelijke gevallen kunnen we je vragen om aanvullende informatie te verstrekken die redelijkerwijs nodig is om jou en je verzoek te verifiëren.

Om een consumentenverzoek in te dienen hoef je geen account bij ons aan te maken. We kunnen echter verlangen dat je je bestaande account gebruikt. Wij zullen alle persoonsgegevens die wij in verband met uw verzoek van u hebben verzameld, uitsluitend gebruiken voor verificatiedoeleinden, zonder de persoonsgegevens verder bekend te maken, langer te bewaren dan nodig is voor verificatiedoeleinden of te gebruiken voor ongerelateerde doeleinden.

Als je een volwassene bent, kun je een verzoek indienen namens een minderjarige die onder jouw ouderlijk gezag staat.

Hoe en wanneer we je verzoek moeten behandel

Wij zullen je verzoek zonder onnodige vertraging beantwoorden, maar in alle gevallen en uiterlijk binnen 45 dagen na ontvangst. Als we meer tijd nodig hebben, zullen we je uitleggen waarom, en hoeveel meer tijd we nodig hebben. Houd er in dit verband rekening mee dat het tot 90 dagen kan duren om aan je verzoek te voldoen.

Als we je verzoek weigeren, zullen we je zonder onnodige vertraging, maar in alle gevallen en uiterlijk binnen 45 dagen na ontvangst van het verzoek, de redenen voor onze weigering uitleggen. Je hebt het recht om tegen een dergelijke beslissing in beroep te gaan door een verzoek bij ons in te dienen via de gegevens in dit document. Binnen 60 dagen na ontvangst van het beroep zullen we je schriftelijk op de hoogte stellen van alle maatregelen die al dan niet zijn genomen in reactie op het beroep, inclusief een schriftelijke uitleg van de redenen voor de beslissingen. Als het beroep wordt afgewezen kun je contact opnemen met de procureur-generaal om een klacht in te dienen.

We brengen geen kosten in rekening voor het beantwoorden van je verzoek, voor maximaal twee verzoeken per jaar. Als je verzoek duidelijk ongegrond, buitensporig of repetitief is, kunnen we een redelijke vergoeding vragen of weigeren op het verzoek in te gaan. In beide gevallen zullen we onze keuzes communiceren en de redenen erachter uitleggen.

Mijn persoonlijke gegevens niet verkopen

Wij verkopen geen persoonlijke informatie. De dienstverleners waarmee wij samenwerken (bijvoorbeeld onze reclamepartners) kunnen echter technologie op de Dienst gebruiken die persoonlijke informatie "verkoopt" zoals gedefinieerd in de CCPA-wet.

Als je je wilt afmelden voor het gebruik van je persoonlijke informatie voor op interesses gebaseerde advertentiedoeleinden en deze potentiële verkopen zoals gedefinieerd onder de CCPA-wetgeving, kun je dit doen door de onderstaande instructies te volgen.

Merk op dat elke afmelding specifiek is voor de browser die U gebruikt. Misschien moet je je afmelden voor elke browser die je gebruikt.

Website

U kunt zich afmelden voor het ontvangen van gepersonaliseerde advertenties die door onze dienstverleners worden aangeboden door onze instructies op de Dienst te volgen:

 • Van onze "Cookie Consent" banner
 • Of van onze "CCPA Opt-out" aankondigingsbanner
 • Of van onze banner "Mijn persoonlijke gegevens niet verkopen".
 • Of via onze link "Mijn persoonlijke gegevens niet verkopen".

De opt-out zal een cookie op Uw computer plaatsen die uniek is voor de browser die U gebruikt om U af te melden. Als je van browser verandert of de door je browser opgeslagen cookies verwijdert, moet je je opnieuw afmelden.

Mobiele apparaten

Je mobiele apparaat kan je de mogelijkheid bieden om je af te melden voor het gebruik van informatie over de apps die je gebruikt om je advertenties aan te bieden die gericht zijn op jouw interesses:

 • "Opt out of Interest-Based Ads" of "Opt out of Ads Personalization" op Android-toestellen.
 • "Beperk het volgen van advertenties" op iOS-apparaten

U kunt het verzamelen van locatiegegevens van Uw mobiele apparaat ook stoppen door de voorkeuren op Uw mobiele apparaat te wijzigen.

Beleid "Niet volgen" zoals vereist door de California Online Privacy Protection Act (CalOPPA)

Onze Dienst reageert niet op Do Not Track signalen.

Sommige websites van derden houden echter wel Uw surfactiviteiten bij. Als U dergelijke websites bezoekt, kunt U in Uw webbrowser Uw voorkeuren instellen om websites te laten weten dat U niet gevolgd wilt worden. U kunt DNT in- of uitschakelen door naar de voorkeuren- of instellingenpagina van Uw webbrowser te gaan.

Je Californische privacyrechten (de Californische wet Shine the Light)

Volgens California Civil Code Section 1798 (California's Shine the Light law) kunnen inwoners van Californië met een vaste zakelijke relatie met ons eenmaal per jaar informatie opvragen over het delen van hun Persoonsgegevens met derden voor direct marketing doeleinden van die derden.

Als je meer informatie wilt opvragen onder de wet Shine the Light van Californië, en als je in Californië woont, kun je contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

Californische privacyrechten voor minderjarige gebruikers (California Business and Professions Code Section 22581)

California Business and Professions Code section 22581 geeft inwoners van Californië onder de 18 jaar die geregistreerde gebruikers zijn van online sites, diensten of toepassingen de mogelijkheid om te verzoeken om verwijdering van inhoud of informatie die ze publiekelijk hebben geplaatst.

Om verwijdering van dergelijke gegevens aan te vragen, en als U een inwoner van Californië bent, kunt U contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens en het e-mailadres vermelden dat aan Uw account is gekoppeld.

Houd er rekening mee dat Uw verzoek geen volledige of complete verwijdering van online geplaatste inhoud of informatie garandeert en dat de wet in bepaalde omstandigheden verwijdering niet toestaat of vereist.

12. Grenzen van ons beleid

Onze website kan links bevatten naar externe sites die niet door ons worden beheerd. Houd er rekening mee dat wij geen controle hebben over de inhoud en het beleid van die sites, en geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid kunnen aanvaarden voor hun respectieve privacy praktijken.

13. Wijzigingen in dit beleid

Wij kunnen ons privacybeleid naar eigen goeddunken aanpassen aan de huidige aanvaardbare praktijken. We zullen redelijke stappen ondernemen om gebruikers via onze website op de hoogte te stellen van wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van deze site na wijzigingen in dit beleid zal worden beschouwd als acceptatie van onze praktijken rond privacy en persoonlijke informatie.

Als we een belangrijke wijziging aanbrengen in dit privacybeleid, bijvoorbeeld het wijzigen van een wettelijke basis waarop we je persoonsgegevens verwerken, zullen we je vragen opnieuw in te stemmen met het gewijzigde privacybeleid.

Prime Insights Gegevensbeheerder

Bogdan Pashynskyi

[email protected]

Legal Nodes Ltd

Company number: 11668206

Address: 90a High Street Berkhamsted,

Hertfordshire, England, HP4 2BL

Dit beleid is van kracht vanaf 6 mei 2022.